Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne
Kilka słów o nas
Pomysł na utworzenie Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zrodził się w trakcie zorganizowanej w Częstochowie ,w dniach 13-14 października 2015 roku,Międzynarodowej Konferencji pt. Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania oraz prawne formy ich realizacji. Uczestnictwo tak wielu osób, w szczególności z państw Europy Środkowej, dało impuls to stworzenia koncepcji corocznych spotkań i dyskusji nad zagadnieniami i problematyką prawną bliską (wspólną) dla badaczy z państw środkowoeuropejskich.

Takie spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów, wypracowania postulatów oraz porównania rozwiązań prawnych dla problemów, które występują w tych państwach, ale także stworzenie pewnego rodzaju platformy nawiązywania kontaktów oraz podejmowania współpracy z badaczami z innych państw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.

Naszym celem są coroczne konferencje, które będą odbywać się na zmianę w Częstochowie i w Opolu. W 2017 roku konferencja w ramach Forum, odbędzie się w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że uda się Nam stworzyć miejsce spotkań obfitujące wymianą poglądów oraz nawiązywaniem nowych znajomości, stanowiącymi podstawę do owocnej współpracy naukowców z naszego regionu.

Witamy

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 10-11 października 2017 roku odbędzie się w Opolu, w ramach II Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.  Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej – dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian/ Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries − Current Experience and Trends organizowana przez pracowników: Katedry Teorii i Filozofii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie.

Temat Konferencji jest wynikiem obserwacji zachodzących w porządku prawnym w Polsce oraz w państwach Europy Środkowej, lecz także  również wzrastającej świadomości społeczeństw (jednostek) w odniesieniu do ochrony swoich praw i wolności. Wynika to z faktu, że w państwie prawnym zasadniczym systemem ochrony gwarantowanych praw i wolności człowieka jest sądownictwo krajowe, przed którym każdy może domagać się zapewnienia ochrony przed naruszeniami praw i naprawienia już zaistniałych szkód lub krzywd.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres problematyki podejmowanej przez zarówno przedstawicieli doktryny prawa, jak i teorii i filozofii prawa Komitet Organizacyjny dokonał wyboru głównych obszarów badawczych, które będą przedmiotem obrad konferencji oraz proponuje tematy rozważań dla uczestników konferencji:

1. konstytucyjny:

 • Konstytucja RP jako gwarant ochrony podstawowych praw jednostki (dotychczasowe doświadczenia i kierunki zmian),
 • kształt konstytucyjnych zasad prawa do sądu i ich wpływ/oddziaływanie na prawo powszechne, administracyjne i europejskie,
 • podstawowe prawa jednostki wynikające z Konstytucji i ich sądowa ochrona prawna,
 • prawo do sądu oraz ustrój sądów w konstytucyjnych regulacjach, perspektywa kierunków zmian,
 • prawo petycji.

2. cywilny i karny:

 • zasady efektywnej ochrony sądowej,
 • sądowa (oraz pozasądowa) ochrona praw autorskich,
 • problematyka związana z przeprowadzaniem jawnych postępowań a prawem do prywatności w procesie karnym,
 • prawo do obrońcy z urzędu, rola i znaczenie zawodów prawniczych w ochronie praw jednostek,
 • przeciwdziałanie niewłaściwym praktykom w sądownictwie,
 • sądowa ochrona konsumenta i konkurencji (ochrona interesu indywidualnego i grupowego konsumentów),
 • rodzaje postępowań w sprawie ochrony praw konkurencji,
 • propozycje zmian sądownictwa powszechnego.

3. administracyjny:

 • ochrona praw jednostek (w tym także jednostek samorządów terytorialnych w postępowaniach administracyjnych),
 • sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego,
 • ochrona przed bezczynnością organów administracyjnych,
 • rola i znaczenie instytucji publicznych, ombudsmanów oraz organów administracji publicznych w ochronie praw jednostek,
 • prawo do udziału organów publicznych i organizacji w postępowaniach administracyjnych,
 • sądowa kontrola decyzji administracyjnych,
 • specjalistyczna kontrola sądów administracyjnych w postępowaniach w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (dotychczasowe doświadczenia i propozycje zmian),
 • istota sądowej ochrony administracji.

4. europejski/międzynarodowy:

 • ochrona praw jednostki w Unii Europejskiej,
 • prawa człowieka,
 • autonomia proceduralna państw członkowskich,
 • ochrona sądowa uprawnień unijnych,
 • zasada pełnej kontroli sądowej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Międzynarodowa Konferencja kierowana jest nie tylko do przedstawicieli środowiska naukowego, ale także do praktyków i osób zainteresowanych tematyką konferencji.

Przedstawione powyżej zagadnienia stanowią wyłącznie propozycje tematów wystąpień (nie jest to katalog zamknięty).

UWAGA: 

  • Zgłoszenie udziału w Konferencji należy przesłać do dnia 25 września 2017 roku za pośrednictwem wypełnionego formularza online, który jest dostępny na stronie internetowej Konferencji.
  • Opłatę należy wnieść do dnia 30 września 2017 roku.