Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne
Kilka słów o nas
Pomysł na utworzenie Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zrodził się w trakcie zorganizowanej w Częstochowie ,w dniach 13-14 października 2015 roku,Międzynarodowej Konferencji pt. Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania oraz prawne formy ich realizacji. Uczestnictwo tak wielu osób, w szczególności z państw Europy Środkowej, dało impuls to stworzenia koncepcji corocznych spotkań i dyskusji nad zagadnieniami i problematyką prawną bliską (wspólną) dla badaczy z państw środkowoeuropejskich.

Takie spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów, wypracowania postulatów oraz porównania rozwiązań prawnych dla problemów, które występują w tych państwach, ale także stworzenie pewnego rodzaju platformy nawiązywania kontaktów oraz podejmowania współpracy z badaczami z innych państw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.

Naszym celem są coroczne konferencje, które będą odbywać się na zmianę w Częstochowie i w Opolu. W 2017 roku konferencja w ramach Forum, odbędzie się w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że uda się Nam stworzyć miejsce spotkań obfitujące wymianą poglądów oraz nawiązywaniem nowych znajomości, stanowiącymi podstawę do owocnej współpracy naukowców z naszego regionu.

RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ajd.czest.pl, tel. 34 37-84-133;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarzenia, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa – 2 lata, w przypadku wystawienia faktury VAT – 5 lat;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w wydarzeniu. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w wydarzeniu;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.