Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne
Kilka słów o nas
Pomysł na utworzenie Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zrodził się w trakcie zorganizowanej w Częstochowie ,w dniach 13-14 października 2015 roku,Międzynarodowej Konferencji pt. Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania oraz prawne formy ich realizacji. Uczestnictwo tak wielu osób, w szczególności z państw Europy Środkowej, dało impuls to stworzenia koncepcji corocznych spotkań i dyskusji nad zagadnieniami i problematyką prawną bliską (wspólną) dla badaczy z państw środkowoeuropejskich.

Takie spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów, wypracowania postulatów oraz porównania rozwiązań prawnych dla problemów, które występują w tych państwach, ale także stworzenie pewnego rodzaju platformy nawiązywania kontaktów oraz podejmowania współpracy z badaczami z innych państw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.

Naszym celem są coroczne konferencje, które będą odbywać się na zmianę w Częstochowie i w Opolu. W 2017 roku konferencja w ramach Forum, odbędzie się w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że uda się Nam stworzyć miejsce spotkań obfitujące wymianą poglądów oraz nawiązywaniem nowych znajomości, stanowiącymi podstawę do owocnej współpracy naukowców z naszego regionu.

Publikacja

Objętość artykułu, sformatowanego zgodnie z wymogami redakcyjnymi (zakładka „Do pobrania”), powinna się mieścić w granicach 20-21 tyś. znaków (wliczając spacje i przypisy).

Artykuł powinien zawierać: imię, nazwisko i afiliację instytucji autora publikacji, streszczenia w językach: polskim i angielskim, słowa kluczowe, wykaz literatury, wykaz aktów prawnych, wykaz orzecznictwa oraz wykaz stron internetowych, wykaz skrótów, notę o autorze.

Artykuł należy przesłać w systemie Word „doc” albo „docx” do dnia 2 grudnia 2018 roku. Termin ten jest ostateczny.

Uwaga: Komitet Organizacyjny może podjąć decyzję o odrzuceniu artykułu, zanim zostanie przekazany do recenzji. Ponadto, dziesięć najlepszych prac zostanie opublikowanych w kwartalniku „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” (8 pkt). Pozostałe artykuły zostaną opublikowane w monografii (5 pkt za rozdział) oraz w czasopiśmie „Gubernaculum et Administratio” (3 pkt).

 

wskazówki redakcyjne