Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne
Kilka słów o nas
Pomysł na utworzenie Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zrodził się w trakcie zorganizowanej w Częstochowie ,w dniach 13-14 października 2015 roku,Międzynarodowej Konferencji pt. Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania oraz prawne formy ich realizacji. Uczestnictwo tak wielu osób, w szczególności z państw Europy Środkowej, dało impuls to stworzenia koncepcji corocznych spotkań i dyskusji nad zagadnieniami i problematyką prawną bliską (wspólną) dla badaczy z państw środkowoeuropejskich.

Takie spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów, wypracowania postulatów oraz porównania rozwiązań prawnych dla problemów, które występują w tych państwach, ale także stworzenie pewnego rodzaju platformy nawiązywania kontaktów oraz podejmowania współpracy z badaczami z innych państw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.

Naszym celem są coroczne konferencje, które będą odbywać się na zmianę w Częstochowie i w Opolu. W 2017 roku konferencja w ramach Forum, odbędzie się w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że uda się Nam stworzyć miejsce spotkań obfitujące wymianą poglądów oraz nawiązywaniem nowych znajomości, stanowiącymi podstawę do owocnej współpracy naukowców z naszego regionu.

Aktualności

Szanowni Państwo

Poniżej program Międzynarodowej Konferencji. Program  z uczestnikami zagranicznymi jest dostępny na stronie konferencji w wersji anglojęzycznej w zakładce „news”.

Program Międzynarodowej Konferencji

II Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej – dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian

10-11 października 2017 roku

The Programme of International Conference

II Central European Forum on Law and Administration

Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries − Current Experience and Trends

10-11 of October 2017

 I dzień (First day) 10.10.2017 r.

Hotel Szara Willa ul. Oleska 11 Opole

 14.00-16.30 rejestracja (registration)

 15.00-15.15 Otwarcie I-go dnia Konferencji, sala „biała”

(Opening of the I day of Conference, “white” room)

 Panel I (I Stream)

Moderator (Chair): prof. UWM dr hab. Agnieszka Skóra (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

15.15-15.30 dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski)  Rola istotnych poglądów w sprawie w sądowej ochronie praw konsumenta usług finansowych

15.30-15.45 dr Marta Woźniak (Uniwersytet Opolski) Koncepcja praw jednostki wobec przestrzeni

15.45-16.00 dr Iwona Bień-Węgłowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Prawo do obrońcy na etapie czynności wyjaśniających przed i po nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

16.00-16.15 dyskusja (discussion)

 16.15-16.30 przerwa kawowa (coffee break)

 Moderator (Chair): dr Aleksander Słysz (Akademia Jana Długosza w Częstochowie)

16.30-16.45 dr Paweł Falenta (Uniwersytet Wrocławski) Tajemnica adwokacka jako gwarant ochrony praw jednostki – wybrane aspekty

16.45-17.00 mgr Justyna Burek -Wawrzyniak Prawo do sądu – geneza i efektywność ustawy o skardze na przewlekłość postępowania bez nieuzasadnionej zwłoki

17.00-17.15 dr Agnieszka Kania (Uniwersytet Zielonogórski) Ustawowe wskazania sądowego wymiaru kary w służbie sprawiedliwego karania jednostki

17.15-17.30 dr Małgorzata Marciniak (Uniwersytet Opolski) Wybrane zasady konstytucyjne a odwrócony ciężar dowodowy na gruncie art. 45 2 k.k.

17.30-17.45 dr Jakub Żurek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) Konstytucyjny zakres ochrony przed ekstradycją

17.45-18.00 dyskusja (discussion)

 18.00-18.15 przerwa kawowa (coffee break)

 18.15-18.30 mgr Paulina Szymańska vel Szymanek (Uniwersytet Warszawski) Sądowa ochrona prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego w prawie polskim

18.30-18.45 dr Sebastian Gajewski (Uniwersytet Warszawski) Sądowa ochrona przed bezczynnością organu rentowego

18.45-19.00 dr Olgierd Kucharski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) Normatywne aspekty temporalności w sądowym stosowaniu prawa

19.00-19.15 dr Izabela Jankowska-Prochot (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Regulacje normatywne dotyczące praw jednostki w irlandzkim procesie karnym

19.15-19.25 dyskusja (discussion)

20.00-24.00  Uroczysta kolacja (sala „biała”, Hotel Szara Willa)

Gala Dinner (White Room, Szara Willa Hotel)

II dzień (Second Day) 11.10.2017 r.

Wydział Prawa i Administracji UO ul. Katowicka 87a Opole

(Faculty of Law and Administration,  Katowicka 87a st. Opole)

 9.00-10.30 Rejestracja (Registration)  piętro V przed salą 5.18 (V floor at room 5.18)

 

Sesja plenarna (Plenary Session) (sala 5.18)

Moderator (Chair):  prof. dr hab. Lidia Zacharko (Uniwersytet Śląski)

10.30-11.00 Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich dra Adama Bodnara

11.00-11.15 Wystąpienie Dziekan OIRP w Opolu Pani Katarzyny Bisowskiej

11.15-11.30 Wystąpienie przedstawiciela Rzecznika Praw Pacjenta Pan Grzegorz Soja

11.30-11.45 prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic (Uniwersytet Śląski/Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) Sądowa ochrona samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego przed rozstrzygnięciami nadzorczymi regionalnych izb obrachunkowych

11.45-12.00 prof. dr hab. Adam Sulikowski (Uniwersytet Wrocławski) Prawa jednostki z perspektyw teorii krytycznych

12.00-12.30 dyskusja (discussion)

 12.30-13.40 Obiad (Lunch) (sala 5.13)

Panel II sala: 5.5 (II Stream, room: 5.5)

 Moderator (Chair): mec. Arkadiusz Talik (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

13.40-14.00 mec. Remigiusz Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Bezczynność organu wykonawczego jako forma dysfunkcji jednostki samorządu terytorialnego. Uwagi na tle orzecznictwa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu

14.00-14.20 dr Aleksander Słysz (Akademia Jana Długosza w Częstochowie) Zasada in dubio pro tributario w orzecznictwie sądów administracyjnych – zakres ochrony

14.20-14.40 dr Mariusz Koroblowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu) Skarga na czynności komornika jako środek zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym – wątpliwości dotychczasowe i nowe

14.40-15.00 dyskusja (discussion)

 15.00-15.20 przerwa kawowa (coffee break)

Moderator (Chair): mec. Remigiusz Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

15.20-15.35 mec. Arkadiusz Talik (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Prawa jednostki na tle przedmiotu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 15.35-15.50 dr Adam Drozdek  Sądowa kontrola decyzji podatkowych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych

15.50-16.05 dr Jarosław Antoniuk (Sąd Rejonowy w Chorzowie/ Politechnika Śląska w Gliwicach) Postępowanie o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Wnioski de lege ferenda.

 16.05-16.15 dyskusja (discussion)

Panel III sala: 5.18 (III Stream, room: 5.18)

 Moderator (Chair): dr Artur Krakała (Uniwersytet Łódzki)

13.40-13.55 dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska (Uniwersytet Wrocławski) Znaczenie sposobu uwzględniania upływu terminu przedawnienia roszczenia dla postrzegania ochrony praw jednostki w postępowaniu sądowym

13.55-14.10 dr Dariusz Brakoniecki (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży) Ewolucja gwarancji prawnych ochrony jednostki w dobie prywatyzacji zadań administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego

14.10-14.25 mgr Małgorzata Nowak (Uniwersytet Śląski) Porozumienia ograniczające konkurencję w polskim prawie konkurencji

14.25-14.40 dr Mateusz Pszczyński (Uniwersytet Opolski) Limitacja decyzji kasatoryjnych jako element ochrony praw jednostki

14.40-15.00 dyskusja (discussion)

 15.00-15.20 przerwa kawowa (coffee break)

15.20-15.35 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski JPII) Sprzeciw od decyzji odwoławczej w kpa a wymogi konstytucyjne

15.35-15.50 dr Monika Augustyniak (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)  Sądowa ochrona praw uczestników wybranych mechanizmów partycypacyjnych w samorządzie terytorialnym – przyczynek do dyskusji

15.50-16.05 mgr Tomasz Jabłoński (Uniwersytet Śląski) Bezkarność osób kierujących groźby do osób prawnych

16.05-16.20 dr Katarzyna Szwed (Uniwersytet Rzeszowski) Sąd Państwowy w Estonii

16.20-16.35 dr Jan Ciechorski Przyjęcie bez zgody do szpitala psychiatrycznego w świetle standardów EKPRiPW

16.35-16.50 dyskusja (discussion)

Panel IV sala: 5.7 (IV Stream, room: 5.7 )

 Moderator (Chair): dr Paweł Falenta (Uniwersytet Wrocławski)

13.40-13.55 dr Michał Bartoszewicz (Politechnika Opolska) Uzasadnienie wyroku sądu w aspekcie prawa do rzetelnego procesu sądowego

13.55-14.10 dr Małgorzata Frysztak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Ochrona praw Skarbu Państwa – sądu, w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi na przykładzie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i wybranych sądów apelacji poznańskiej

14.10-14.25 dr Iwona Warchoł (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu) Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym w Polsce

14.25-14.40 dr Dorota Fleszer (Wyższa Szkoła Humnitas w Sosnowcu) Udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym dotyczącym innej osoby

14.40-15.00 dyskusja (discussion)

 15.00-15.20 przerwa kawowa (coffee break)

 15.20-15.35 mgr Angelika Kurzawa (Katolicki Uniwersytet Lubelski JPII) Sądowa ochrona strony w postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki

15.35-15.50 dr Małgorzata Wasylkowska-Michór (Uniwersytet Zielonogórski) Prawo właściwe dla ochrony praw autorskich w Internecie

15.50-16.05 dr Justyna Ciechanowska (Uniwersytet Rzeszowski) Wyrok ETPC Kalda v Estonia jako przykład gwarancji prawa osadzonego do dostępu do internetu.

16.05-16.20 dr Anna Rogacka-Łukasik (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) Złożenie skargi przez konsumenta za pośrednictwem ODR (Online Dispute Resolution) – internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów

16.20-16.40 dyskusja (discussion)