Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne
Kilka słów o nas
Pomysł na utworzenie Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zrodził się w trakcie zorganizowanej w Częstochowie ,w dniach 13-14 października 2015 roku,Międzynarodowej Konferencji pt. Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania oraz prawne formy ich realizacji. Uczestnictwo tak wielu osób, w szczególności z państw Europy Środkowej, dało impuls to stworzenia koncepcji corocznych spotkań i dyskusji nad zagadnieniami i problematyką prawną bliską (wspólną) dla badaczy z państw środkowoeuropejskich.

Takie spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów, wypracowania postulatów oraz porównania rozwiązań prawnych dla problemów, które występują w tych państwach, ale także stworzenie pewnego rodzaju platformy nawiązywania kontaktów oraz podejmowania współpracy z badaczami z innych państw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.

Naszym celem są coroczne konferencje, które będą odbywać się na zmianę w Częstochowie i w Opolu. W 2017 roku konferencja w ramach Forum, odbędzie się w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że uda się Nam stworzyć miejsce spotkań obfitujące wymianą poglądów oraz nawiązywaniem nowych znajomości, stanowiącymi podstawę do owocnej współpracy naukowców z naszego regionu.

Aktualności

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 18-19 października 2018 roku odbędzie się we Wrocławiu Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo publiczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: tradycje, dziedzictwo i perspektywy organizowana przez pracowników Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Katedry Teorii Filozofii i Prawa Uniwersytetu Opolskiego oraz Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres problematyki podejmowanej podczas Konferencji, dokonaliśmy podziału na jej główne panele: prawo konstytucyjne, prawo administracyjne i prawo finansowe, prawo europejskie, komparatystyka prawa publicznego oraz historia prawa.

Komitet Organizacyjny wyraża przekonanie, że organizowana Konferencja przyczyni się do wymiany poglądów i refleksji nad szczególnie istotnymi, w obecnych czasach, zagadnieniami prawa publicznego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, które dotyczyć będą m.in. takich kwestii, jak:

 • dziedzictwo historyczne i prawne a obecny porządek prawny
 • tradycje polityczne i prawne oraz dziedzictwo kulturowe
 • działalność prawodawcza na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 • aktualne prawo publiczne a przeszłość – wpływ polityki i historii
 • kierunki oraz tendencje zmian w prawie publicznym
 • prawo publiczne a obywatel
 • przedsięwzięcia obywatelskie podejmowane na rzecz dobra wspólnego oraz postawy odpowiedzialności za sprawy publiczne
 • rozwój i postawy aktywnego współdziałania w ramach wspólnot lokalnych, przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego
 • komparatystyka prawnicza w ramach prawa publicznego
 • legal transplants w prawie publicznym
 • wzajemne oddziaływanie na siebie gałęzi prawa publicznego
 • transfery metod działania/narzędzi prawnych/instytucji pomiędzy poszczególnymi gałęziami prawa publicznego
 • problematyka prywatyzacji prawa publicznego i publicyzacji prawa prywatnego

Wnioski sformułowane podczas Konferencji zostaną zawarte w publikacji naukowej podsumowującej aktualnie usystematyzowane prawo publiczne w Polsce i w wybranych krajach europejskich.

Zgłoszenie udziału w Konferencji należy przesłać do dnia 25 września 2018 roku za pośrednictwem wypełnionego formularza online: http://www.sefpa.ajd.czest.pl/pl/rejestracja/.

Uroczysta kolacja przewidziana jest w dniu 18 października 2018 roku w hotelu Mercure, pl. Dominikański 1.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ajd.czest.pl, tel. 34 37-84-133;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarzenia, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa – 2 lata, w przypadku wystawienia faktury VAT – 5 lat;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w wydarzeniu. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w wydarzeniu;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.