Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne
Kilka słów o nas
Pomysł na utworzenie Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zrodził się w trakcie zorganizowanej w Częstochowie ,w dniach 13-14 października 2015 roku,Międzynarodowej Konferencji pt. Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania oraz prawne formy ich realizacji. Uczestnictwo tak wielu osób, w szczególności z państw Europy Środkowej, dało impuls to stworzenia koncepcji corocznych spotkań i dyskusji nad zagadnieniami i problematyką prawną bliską (wspólną) dla badaczy z państw środkowoeuropejskich.

Takie spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów, wypracowania postulatów oraz porównania rozwiązań prawnych dla problemów, które występują w tych państwach, ale także stworzenie pewnego rodzaju platformy nawiązywania kontaktów oraz podejmowania współpracy z badaczami z innych państw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.

Naszym celem są coroczne konferencje, które będą odbywać się na zmianę w Częstochowie i w Opolu. W 2017 roku konferencja w ramach Forum, odbędzie się w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że uda się Nam stworzyć miejsce spotkań obfitujące wymianą poglądów oraz nawiązywaniem nowych znajomości, stanowiącymi podstawę do owocnej współpracy naukowców z naszego regionu.

Aktualności

Program Międzynarodowej Konferencji

III Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

 Prawo publiczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej:
tradycje, dziedzictwo i perspektywy 

Wrocław, 18-19 października 2018 roku

I dzień (First day) 18.10.2018 (czwartek/Thursday)

 9.15-10.15  Rejestracja (Registration)

 10.30-10.45 Otwarcie I-go dnia Konferencji, sala: Amfiteatr AC (Opening of the I day of Conference, room: AC)

ul. Więzienna 8/12, Wrocław

 Sesja plenarna (Plenary Session)

Moderator (Chair): prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic (Uniwersytet Śląski/Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

10.45-11.00 prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka (Uniwersytet Jagielloński) Tradycje historyczne a model instancyjności postępowania sądowoadministracyjnego

11.00-11.15  dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska (Uniwersytet Wrocławski) Wpływ zmiany przepisów o przedawnieniu roszczeń dokonanych ustawą z 13 kwietnia 2018 r. na obrót prawny w Polsce

11.15-11.30 dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Perspektywy ochrony interesu publicznego na podstawie regulacji ustawy z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

11.30-11.45 dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski)  Prawo publiczne a ochrona konsumenta na rynku finansowym w świetle aktualnych wyzwań  pokryzysowych

11.45-12.00 dr hab. Agnieszka Żywicka (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) Kontrola działalności gospodarczej w świetle ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców. Czy faktycznie coś się zmieniło w procedurach kontroli?

12.00-12.30 dyskusja (discussion)

12.30-12.45 przerwa kawowa (coffee break)

 

Panel I sala: Amfiteatr AC (I Stream, room: AC)

Moderator (Chair): dr Paweł Falenta

12.45-13.00 dr Anna Rogacka-Łukasik (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) Funkcjonalne powiązania wybranych instytucji prawa publicznego z prawem prywatnym międzynarodowym

13.00-13.15 mgr Dominik Góra (Uniwersytet Wrocławski) Nowe technologie w prawie publicznym perspektywą rozwoju Europy Środkowo – Wschodniej

13.15-13.30 dr Mariusz Koroblowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu) Zadania publiczne Metropolii Silesia – wątpliwości dotychczasowe i nowe

13.30-13.45 dr Mateusz Pszczyński (Uniwersytet Opolski) Rola gminy w ochronie współczesnych dóbr kultury

13.45-14.00 dr Dorota Fleszer (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

14.00- 14.15 dyskusja (discussion)

14.15-15.00

Obiad (Lunch)

 

Panel II  sala: Amfiteatr AC (Stream II, room: AC)

Moderator (Chair): dr Eliza Komierzyńska-Orlińska

15.00-15.15 dr Agata Cerbera, mgr Jakub Firlus (Uniwersytet Jagielloński) Udział organów ścigania w postępowaniach administracyjnych w sprawach interesów prawnych innych osób jako cecha charakterystyczna porządków prawnych państw postsocjalistycznych

15.15-15.30  dr Mateusz Radajewski (Uniwersytet SWPS) Modele powoływania sędziów w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

15.30-15.45 dr Michał Bartosiewicz (Politechnika Opolska) Obywatelska inicjatywa ustawodawcza: stan obecny i postulaty zmian

15.45-16.00 dr Paweł Falenta (Uniwersytet Wrocławski) Odszkodowanie za niesłuszne skazanie w świetle art. 552 k.p.k. oraz wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

16.00-16.15 dyskusja (discussion)

 Panel III  sala: 2C (Stream III, room: 2C)

Moderator (Chair): dr hab. Agnieszka Żywicka

15.00-15.15 Patryk Błasiak (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) Wzajemne oddziaływanie prawa publicznego z prawem prywatnym w działalności spółek komunalnych

15.15-15.30 mgr Marek Wocka (Uniwersytet Opolski) Pomoc materialna dla studentów – uwagi na tle trybu przyznawania stypendiów

15.30-15.45 dr Anna Wojtkowiak (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) Ochrona interesu publicznego w ustawodawstwie antymonopolowym

15.45-16.00 mgr Michał Makuch (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) Park narodowy jako instytucja prawna w Polsce w latach 1918-1939

16.00-16.10 dr Paulina Bieś-Srokosz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) Prawne formy działania w administracji publicznej i kierunek ich zmian

16.10-16.20 dyskusja (discussion)

17.00-17.50  rejs statkiem po Odrze (punkt przy Hali Targowej)

 19.30.00-24.30  Uroczysta kolacja (połączona z dancingiem) Gala Dinner (with the dancing)

Hotel Mercure pl. Dominikański 1

 

II dzień Konferencji (Second day) 19.10.2018 (piątek/Friday)

Panel I (Stream I), sala: Amfiteatr AC, (room: AC)

Moderator (Chair): dr Anna Rogacka-Łukasik

10.30-10.45 dr Jarosław Antoniuk (Politechnika Śląska w Gliwicach) Wyszehradzki Instytut Patentowy jako instrument internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorców

10.45-11.00 dr Eliza Komierzyńska-Orlińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej na gruncie obowiązującego prawa. Wybrane zagadnienia

11.00-11.15 dr Paweł Bednarski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu)  Podmiot leczniczy w formie spółki prawa handlowego a rekompensata z art. 10 ust. 1 TermZapłU

11.15-11.30 dr Marcin Marszałek (WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa) Publicyzacja nadzoru nad zadaniami gospodarczymi ze sfery użyteczności publicznej a ograniczenie autonomii ochrony prawnej jednostki

11.30-11.45 dr Elżbieta Małecka (Uniwersytet Rzeszowski) Nadzór Prezesa UTK nad sprawiedliwym i niedyskryminującym traktowaniem przez operatorów obiektu infrastruktury usługowej wszystkich przewoźników kolejowych w zakresie dostępu do obiektu infrastruktury usługowej

11.45-12.00 dr Magdalena Gurdek (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)  Czy straże gminne są potrzebne czy też rzeczywiście nie?

12.00-12.15 dyskusja (discussion)

 12.15-12.30 przerwa kawowa (coffee break)

 

Panel II (Stream II), sala: 2C, (room: 2C)

Moderator (Chair): mgr Remigiusz Mazur

10.30-10.45 mgr Łukasz Bolesta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Ochrona prawna sygnalistów

10.45-11.00 mgr Arkadiusz Talik  (Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu) Prawne determinanty dokonywania wydatków przez jednostki sektora finansów publicznych i odpowiedzialność za ich naruszenie

11.00-11.15  mgr Remigiusz Mazur (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu) Zasada udzielania informacji w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez organ j.s.t.

11.15-11.30 mgr Kacper Pieczara (Regionalna Izba Obrachunkowa w  Opolu) Budżet jednostki samorządu terytorialnego w spojrzeniu beneficjenta otrzymującego dofinansowanie na działalność pożytku publicznego

11.30-11.45 mgr Magdalena Paleczna (Uniwersytet Wrocławski) Prawo publiczne wobec wyzwań związanych z wykorzystaniem  nowych technologii na rynku finansowym

11.45-12.00 dyskusja (discussion)

12.15-12.30 przerwa kawowa (coffee break)

 

Panel III (Stream III), sala: Amfiteatr AC, (room: AC)

Moderator (Chair): dr Mateusz Pszczyński

12.30-12.45 dr Adam Drozdek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. W. Pileckiego w Oświęcimiu) Skarga pauliańska jako instrument zabezpieczający należności publicznoprawne – kilka uwag na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2018 r. (K 52/16)

12.45-13.00 dr Iwona Bień-Węglowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Odpowiedzialność karna biegłego za przedstawienie fałszywej opinii

13.00-13.15 dr Agnieszka Kania (Uniwersytet Zielonogórski) Zastrzeżenia gwarancyjne wobec normatywnych podstaw interwencji sądu rodzinnego przewidzianych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

13.15-13.30 mgr Paulina Szymańska vel Szymanek (Uniwersytet Warszawski) Aspekty prawne wprowadzania do obrotu medycznej marihuany w polskim porządku prawnym

13.30-13.45 dr Anna Ostrowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Niepewność prawa w kontekście sądowej kontroli aktów prawotwórstwa organów jednostek samorządu terytorialnego

13.45-14.00 dr Patrycja Sołtysiak (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) Rzecznik Praw Obywatelskich: kierunki rozwoju instytucji

14.00-14.15 dyskusja (discussion)

14.15-15.00 Obiad (Lunch)