Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne
Kilka słów o nas
Pomysł na utworzenie Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zrodził się w trakcie zorganizowanej w Częstochowie ,w dniach 13-14 października 2015 roku,Międzynarodowej Konferencji pt. Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania oraz prawne formy ich realizacji. Uczestnictwo tak wielu osób, w szczególności z państw Europy Środkowej, dało impuls to stworzenia koncepcji corocznych spotkań i dyskusji nad zagadnieniami i problematyką prawną bliską (wspólną) dla badaczy z państw środkowoeuropejskich.

Takie spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów, wypracowania postulatów oraz porównania rozwiązań prawnych dla problemów, które występują w tych państwach, ale także stworzenie pewnego rodzaju platformy nawiązywania kontaktów oraz podejmowania współpracy z badaczami z innych państw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.

Naszym celem są coroczne konferencje, które będą odbywać się na zmianę w Częstochowie i w Opolu. W 2017 roku konferencja w ramach Forum, odbędzie się w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że uda się Nam stworzyć miejsce spotkań obfitujące wymianą poglądów oraz nawiązywaniem nowych znajomości, stanowiącymi podstawę do owocnej współpracy naukowców z naszego regionu.

Witamy

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 10-11 października 2017 roku odbędzie się w Opolu, w ramach II Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.  Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej – dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian/ Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries − Current Experience and Trends organizowana przez pracowników: Katedry Teorii i Filozofii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie.

Temat Konferencji jest wynikiem obserwacji zachodzących w porządku prawnym w Polsce oraz w państwach Europy Środkowej, lecz także  również wzrastającej świadomości społeczeństw (jednostek) w odniesieniu do ochrony swoich praw i wolności. Wynika to z faktu, że w państwie prawnym zasadniczym systemem ochrony gwarantowanych praw i wolności człowieka jest sądownictwo krajowe, przed którym każdy może domagać się zapewnienia ochrony przed naruszeniami praw i naprawienia już zaistniałych szkód lub krzywd.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres problematyki podejmowanej przez zarówno przedstawicieli doktryny prawa, jak i teorii i filozofii prawa Komitet Organizacyjny dokonał wyboru głównych obszarów badawczych, które będą przedmiotem obrad konferencji oraz proponuje tematy rozważań dla uczestników konferencji:

1. konstytucyjny:

 • Konstytucja RP jako gwarant ochrony podstawowych praw jednostki (dotychczasowe doświadczenia i kierunki zmian),
 • kształt konstytucyjnych zasad prawa do sądu i ich wpływ/oddziaływanie na prawo powszechne, administracyjne i europejskie,
 • podstawowe prawa jednostki wynikające z Konstytucji i ich sądowa ochrona prawna,
 • prawo do sądu oraz ustrój sądów w konstytucyjnych regulacjach, perspektywa kierunków zmian,
 • prawo petycji.

2. cywilny i karny:

 • zasady efektywnej ochrony sądowej,
 • sądowa (oraz pozasądowa) ochrona praw autorskich,
 • problematyka związana z przeprowadzaniem jawnych postępowań a prawem do prywatności w procesie karnym,
 • prawo do obrońcy z urzędu, rola i znaczenie zawodów prawniczych w ochronie praw jednostek,
 • przeciwdziałanie niewłaściwym praktykom w sądownictwie,
 • sądowa ochrona konsumenta i konkurencji (ochrona interesu indywidualnego i grupowego konsumentów),
 • rodzaje postępowań w sprawie ochrony praw konkurencji,
 • propozycje zmian sądownictwa powszechnego.

3. administracyjny:

 • ochrona praw jednostek (w tym także jednostek samorządów terytorialnych w postępowaniach administracyjnych),
 • sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego,
 • ochrona przed bezczynnością organów administracyjnych,
 • rola i znaczenie instytucji publicznych, ombudsmanów oraz organów administracji publicznych w ochronie praw jednostek,
 • prawo do udziału organów publicznych i organizacji w postępowaniach administracyjnych,
 • sądowa kontrola decyzji administracyjnych,
 • specjalistyczna kontrola sądów administracyjnych w postępowaniach w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (dotychczasowe doświadczenia i propozycje zmian),
 • istota sądowej ochrony administracji.

4. europejski/międzynarodowy:

 • ochrona praw jednostki w Unii Europejskiej,
 • prawa człowieka,
 • autonomia proceduralna państw członkowskich,
 • ochrona sądowa uprawnień unijnych,
 • zasada pełnej kontroli sądowej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Międzynarodowa Konferencja kierowana jest nie tylko do przedstawicieli środowiska naukowego, ale także do praktyków i osób zainteresowanych tematyką konferencji.

Przedstawione powyżej zagadnienia stanowią wyłącznie propozycje tematów wystąpień (nie jest to katalog zamknięty).

UWAGA: 

  • Zgłoszenie udziału w Konferencji należy przesłać do dnia 25 września 2017 roku za pośrednictwem wypełnionego formularza online, który jest dostępny na stronie internetowej Konferencji. Rejestracja po tym terminie jest możliwa, jednak za uprzednią zgodą organizatorów.
  • Opłatę należy wnieść do dnia 30 września 2017 roku.