Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne
Kilka słów o nas
Pomysł na utworzenie Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zrodził się w trakcie zorganizowanej w Częstochowie ,w dniach 13-14 października 2015 roku,Międzynarodowej Konferencji pt. Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania oraz prawne formy ich realizacji. Uczestnictwo tak wielu osób, w szczególności z państw Europy Środkowej, dało impuls to stworzenia koncepcji corocznych spotkań i dyskusji nad zagadnieniami i problematyką prawną bliską (wspólną) dla badaczy z państw środkowoeuropejskich.

Takie spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów, wypracowania postulatów oraz porównania rozwiązań prawnych dla problemów, które występują w tych państwach, ale także stworzenie pewnego rodzaju platformy nawiązywania kontaktów oraz podejmowania współpracy z badaczami z innych państw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.

Naszym celem są coroczne konferencje, które będą odbywać się na zmianę w Częstochowie i w Opolu. W 2017 roku konferencja w ramach Forum, odbędzie się w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że uda się Nam stworzyć miejsce spotkań obfitujące wymianą poglądów oraz nawiązywaniem nowych znajomości, stanowiącymi podstawę do owocnej współpracy naukowców z naszego regionu.

Witamy

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniach 18-19 października 2016 roku odbędzie się w Częstochowie, w ramach I Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Unifikacja – Integracja – Konwergencja. Wzajemne oddziaływanie współczesnych systemów i gałęzi prawa” organizowana przez pracowników: Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Katedry Teorii i Filozofii Uniwersytetu Opolskiego.

Głównym celem Konferencji będzie przedstawienie, omówienie oraz dyskusja nad problematyką wzajemnego oddziaływanie na siebie oraz przenikania się porządków prawnych, jak i poszczególnych ich części, we współczesnych państwach europejskich.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres problematyki podejmowanej przez przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego oraz teorii i filozofii prawa Komitet Organizacyjny dokonał wyboru trzech głównych obszarów badawczych, które będą przedmiotem obrad konferencji.

Komitet Organizacyjny proponuje następujący podział tematyczny Konferencji:

  • kierowany do przedstawicieli teorii i filozofii prawa, politologów oraz socjologów, przedmiotem rozważań mogą być przykładowo: filozoficzne i społeczne uzasadnienia dla ekspansji pewnego rodzaju myślenia o prawie, takie jak: globalizacja, integracja europejska, problematyka konwergencji oraz unifikacji kultur prawnych w Europie, ale także teorie postkolonialne jako objaśniające powstawanie procesów oddziaływania pewnych porządków prawnych na inne, opartych na relacji centrum – peryferia.
  • kierowany do przedstawicieli prawa europejskiego, międzynarodowego, osób zajmujących się komparatystyką oraz praktyków, przedmiotem rozważań mogą być przykładowo: przenikanie się i wzajemne oddziaływanie oraz transfery instytucji prawnych z różnych systemów prawnych na proces legislacyjny, jak również wpływ prawa europejskiego i międzynarodowego na krajowy porządek prawny. Ważnym zagadnieniem, które może się w tej części znaleźć jest również problematyka legal transplants.
  • kierowany do przedstawicieli szeroko rozumianego prawa publicznego, prawa prywatnego, praktyków oraz przedstawicieli instytucji publicznych: uwaga zostanie skupiona na oddziaływaniu na siebie poszczególnych gałęzi w ramach jednego systemu prawa, np.: procesy prywatyzacji prawa publicznego oraz publicyzacji prawa prywatnego, transfery metod działania/narządzi prawnych/instytucji pomiędzy poszczególnymi gałęziami prawa, powstawanie instytucji łączących w sobie cechy charakterystyczne dla różnych gałęzi prawa.

UWAGA: 

  • Zgłoszenie udziału w Konferencji należy przesłać do dnia 10 października 2016 roku za pośrednictwem wypełnionego formularza online, który jest dostępny na stronie internetowej Konferencji.
  • Opłatę należy wnieść do dnia 10 października 2016 roku.